Otázky a odpovědi

Spolupráce Havířova se společností ČEZ ESCO ze Skupiny ČEZ započala podepsáním memoranda a spolupráci mezi statutárním městem Havířov a společností ČEZ ESCO v roce 2019. Toto memorandum řeší spolupráci v oblasti Smart City.

Skupina ČEZ a společnost ČEZ ESCO jako lídr českého trhu v oblasti energetických úspor a jeden z hlavních hráčů v teplárenství může městu nabídnout celou škálu řešení v oblasti energetických úspor a ozelenění energetiky i teplárenství – hlavním cílem spolupráce není jen příprava projektu pro zásobování teplem, ale také úspory (snížení nákladů na energie v městských objektech) a zlepšení životního prostředí ve městě.

Zatím není možné mluvit o kotelnách a komínech – projekt společnosti ENVEZ má mnoho variant, které se budou aktualizovat také podle dalšího vývoje geopolitické situace a podle vývoje surovinového trhu. Nový systém zásobování teplem, který chce ENVEZ naprojektovat, vychází z aktuální situace: Současný dodavatel tepla musí vzhledem k tepelným ztrátám (které nastávají při dopravě tepla z Karviné do Havířova) vyrobit mnohem více tepla, než kolik ho do města skutečně doputuje. Výroba tepla přímo ve městě by s sebou sice přinesla nutnost výstavby nových zdrojů, ty by ale vyráběly přesně tolik tepla, kolik ho bude v dané lokalitě zapotřebí. Navíc se počítá s instalací zcela nových zdrojů, tedy těch nejmodernějších, které jsou v současnosti na trhu dostupné, a které minimalizují dopad na životní prostředí ve městě.

Kogenerační jednotky jsou jen jednou z variant, které společnost zvažuje. Na druhou stranu je pravda, že s nimi má ČEZ ESCO velmi dobré zkušenosti – nyní už je provozuje v téměř stovce lokalit po celé České republice. Předpoklad, že by byly nejlepším řešením také pro Havířov, musí potvrdit podrobný projekt a především rozptylové studie. K výstavbě nových zdrojů by došlo až ve chvíli, kdy se prokáže, že tyto nové zdroje zajistí nejen lepší cenu tepla, ale zároveň sníží zatížení města emisemi škodlivých látek.

ENVEZ rozhodně nebude rušit systémem centrálního zásobování teplem, naopak do budoucna počítá s jeho využitím. Smyslem založení společnosti ENVEZ není vybudovat v Havířově kotelny s komíny, ale navrhnout systém, který zajistí dlouhodobě dobré ceny za dodávky tepla a zároveň zlepší životní prostředí ve městě.  V příštích měsících vznikne podrobný projekt, který jasně ukáže, jestli by dodávky tepla od společnosti ENVEZ byly dlouhodobě výhodnější než zachování současného stavu. Součástí projektové dokumentace bude rovněž rozptylová studie, která vyhodnotí ekologickou stránku projektu.

Dodávky tepla pro obyvatele Havířova zajišťuje společnost Veolia na základě dlouhodobé smlouvy, která skončí v roce 2026. Do té doby jsou ceny smluvně ošetřené a mohou růst jen podle předem daných kritérií.

Město (resp. městská společnost HTS) vyhlásí transparentní veřejnou soutěž na dodávky tepla. Ty pak bude zajišťovat dodavatel, který nabídne nejlepší cenu a zároveň zajistí „ozelenění“ teplárenství a zlepšení životního prostředí ve městě po odchodu od uhlí.

Právě z obav o nekontrolovaný růst cen se město rozhodlo založit společný podnik s ČEZ ESCO, který chystá alternativní projekt na dodávky tepla. HTS pak nebude odkázána na nabídku jediného monopolního dodavatele, ale v transparentní veřejné soutěži vybere alternativu, která bude pro Havířov a jeho obyvatele nejvýhodnější.

V první fázi město do projektu nevloží více než 20 milionů korun (součet částky za nákup akcií a podílu na projekční fázi). Pokud se ukáže, že projekt není ekonomicky a ekologicky přínosný, může z něj město kdykoliv vystoupit. Naopak pokud se projekt ukáže jako životaschopný, městu a jeho občanům se tento vklad mnohonásobně zhodnotí nejen v cenách tepla, ale také díky dalším energeticky úsporným projektům. Ty ESCO úspěšně realizuje v celé republice a díky společnosti ENVEZ může nyní tyto zkušenosti využít i město Havířov.

Společnost ČEZ ESCO a další firmy ze Skupiny ČEZ spolupracují v oblasti teplárenství s desítkami měst, ve kterých se starají o významnou část dodávek tepla pro domácnosti i firmy. ČEZ ESCO jako lídr trhu v oblasti energetických úspor navíc nabízí nejen dodávky tepla, ale také nejmodernější energetická řešení, která snižují spotřebu energií a tedy i náklady na vytápění bytových domů i městských objektů.

Rozhodně nejde o nevyzkoušený risk. ČEZ ESCO tento model aplikuje i v zahraničí – podobný společný podnik, rovněž s menšinovou účastí města, úspěšně funguje od roku 2018 v Prešově, kde zajišťuje dodávky tepla pro 23.000 domácností. O podobný model už projevila zájem i další města v České republice, která se chtějí vyhnout skokovému růstu cen tepla po odchodu od uhlí.

Všechny podklady pro vznik společného podniku připravovali právníci města Havířova a společnosti ČEZ ESCO. Akcionářskou smlouvu připravili tak, aby byla výhodná pro obě strany. ČEZ ESCO jako dceřiná firma společnosti ČEZ, která je kótovaná na burze a většinový podíl v ní má stát, si ani nemůže jiný postup dovolit. Zjednodušeně řečeno – občané Havířova si mohou být jisti, že je ČEZ „nenechá na holičkách“.